Przejdź do treści

Studia podyplomowe

Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna

Studia podyplomowe: Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna przygotowują do wykonywania obowiązków nauczyciela-wychowawcy w szkołach (świetlice szkolne) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (świetlice środowiskowe, internaty, bursy) oraz pedagoga szkolnego.

W ramach realizowanej roli zawodowej nauczyciela-wychowawcy lub pedagoga szkolnego studia przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych form terapii pedagogicznej, diagnozy ucznia w kontekście jego sytuacji szkolnej i rodzinnej, a także merytorycznego wsparcia nauczycieli i rodziców.

Program studiów zawiera treści niezbędne do wykonywania obowiązków nauczyciela-wychowawcy, pedagoga szkolnego. Kursy są pogrupowane w moduły tematyczne:

  • podstawy pracy społeczno-opiekuńczej, diagnostycznej i terapeutycznej (m.in. psychologia rozwojowa, wychowawcza, kliniczna, podstawy prawne, najnowsze tendencje w edukacji),
  • pedagogika społeczno-opiekuńcza (m. in. pedagogika rodziny, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej),
  • praca pedagoga szkolnego (m.in. diagnostyka pedagogiczna, metodyka pracy pedagoga szkolnego),
  • diagnoza i terapia pedagogiczna (m.in. struktura, organizacja i metodyka terapii, interwencja kryzysowa, praca z rodzicami).

W trakcie 3-semestralnym cyklu kształcenia słuchacze realizują praktyki pedagogiczne w wymiarze 60 godz. (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach, placówkach diagnostyczno-terapeutycznych – po 20 godzin w każdej placówce).

 

 

Organizacja i zarządzanie oświatą 

Dwusemestralne (290 godz.), studia dla nauczycieli, kadry kierowniczej placówek oświatowych i pracowników administracji samorządowej, posiadających stopień magistra lub licencjata.

Program studiów

Studia skierowane są do nauczycieli, pracowników oświaty i samorządowej administracji oświatowej, z tytułem magistra, magistra inżyniera lub licencjata. Absolwent uzyskuje kompetencje niezbędne do prawno-administracyjnego i psycho – pedagogicznego kierowania szkołą i placówkami oświatowymi, wymagane przy objęciu kierowniczych stanowisk w oświacie.

Program obejmuje; 1. Grupę przedmiotów prawno – administracyjnych dotyczących zarządzani szkołą i placówką oświatową, przepisów prawa oświatowego i ich zastosowania w zmieniające się rzeczywistości oświatowej, tworzenia prawa wewnętrznego szkoły. 2. Przedmioty psychologiczno-pedagogiczne związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi. 3. Grupę przedmiotów dotyczących funkcjonowania szkoły w środowisku, aktualnych tendencji w polityce oświatowej w Polsce i na świecie.

Dlaczego z nami? /Dlaczego warto?/Współpraca-partnerzy kierunku

Studia funkcjonują nieprzerwanie od 1997 roku. W tym czasie zgromadziliśmy już spore doświadczenie i wiemy jak przygotowywać naszych słuchaczy do wzorowego i bezproblemowego pełnienie funkcji kierowniczych w oświacie a zwłaszcza w szkołach i zakładach oświatowych. Nasi absolwenci wygrywają konkursy na stanowiska, a jako dyrektorzy zyskują pozytywne oceny ze strony organów nadzorujących.

Absolwenci o kierunku

Średnia ocen z ankiet absolwentów z ostatnich dwóch lat – 4,75 (w skali 5-cio punktowej)

Kadra

Zespół nauczający to fachowcy-praktycy; dyrektorzy szkół, czynni i emerytowani pracownicy Kuratorium Oświaty, znani nauczyciele akademiccy, którzy są gwarantem wysokiego poziomu zajęć.

Najnowsze wpisy

Archiwa