Przejdź do treści

Studia stacjonarne

Programy i plany studiów rozpoczynających się w roku akademickim:

 

Wykaz kursów/kart kursów według porządku alfabetycznego
II stopień studiów stacjonarnych, kierunek pedagogika

 

Kursy obligatoryjne

Andragogika SN

Antropologia kulturowa

Dydaktyka ogólna SN

Emisja i higiena głosu SN

Logika

Marketing w edukacji

Metodologia badań społecznych

Nowe orientacje w edukacji SN

Pedagogika ogólna SN

Pedagogika porównawcza SN

Pedeutologia SN

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna SN

Seminarium magisterskie A

Seminarium magisterskie B

Seminarium magisterskie C

Seminarium magisterskie D

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Współczesne problemy socjologii

Wykład instytutowy

Wykład monograficzny

 

Kursy specjalnościowe: społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna

Aktywizacja społeczna

Diagnoza jednostki i środowisk wychowawczych SN

Edukacja kulturalna z elementami wielokulturowości

Gerontopedagogika

Konwersatorium pedagogiczne w zakresie edukacji

Kształcenie ustawiczne

Mediacje i negocjacje w pracy pedagoga

Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej SN

Metodyka pracy z rodziną

Nowoczesne technologie informacyjne w pracy społeczno-opiekuńczej

Organizacja i metodyka pracy pedagoga szkolnego SN

Organizacja i metodyka pracy społeczno-opiekuńczej

Praca z jednostką w kryzysie i chorobie przewlekłej

Praca z uczniem wybitnie zdolnym

Projektowanie i wspieranie rozwoju

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Psychologia kliniczna w edukacji SN

Psychologia rozwojowa w praktyce pedagogicznej SN

Terapia zaburzeń emocjonalnych i w zachowaniu z elementami socjoterapii

Ustawodawstwo oświatowe, opiekuńcze, rodzinne i pracy

Warsztaty umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych SN

Zagrożenia i patologie społeczne

 

Kursy specjalnościowe: edukacja dorosłych z coachingiem

Auksologia andragogiczna

Autodiagnoza potrzeb i możliwości edukacyjnych dorosłych SN

Etyczne i prawne aspekty pracy edukacyjnej z dorosłymi

Mediacje i negocjacje w pracy edukacyjnej z dorosłymi

Metodyka coachingu SN

Metodyka organizowania środowiska lokalnego

Metodyka pracy edukacyjnej z dorosłymi SN

Nowoczesne technologie informacyjne w dydaktyce dorosłych

Poradnictwo edukacyjne w dorosłości

Pozyskiwanie projektów i zarządzanie projektami edukacyjnymi

Projektowanie kariery edukacyjnej i zawodowej w cyklu życia z elementami rynkoznawstwa SN

Projekty edukacyjno-doradcze

Psychologia kliniczna w edukacji dorosłych SN

Psychologia rozwojowa w edukacji dorosłych SN

Spersonalizowane metody edukacji

Teoretyczne podstawy coachingu

Trening interpersonalny

Warsztat badawczy andragoga

Warsztat metodyczny coacha – sesje mentorskie grupowe i indywidualne SN

Warsztat rozwoju osobistego

Współczesne problemy edukacji dorosłych

Zarządzanie grupą i pracą w zespole

 

Kursy specjalnościowe: resocjalizacja z penitencjarytyką

Diagnoza pedagogiczna w resocjalizacji

Elementy socjoterapii w resocjalizacji

Etyka zawodowa w instytucjach resocjalizacyjnych i penitencjarnych

Historia kary

Metodyka aktywizacji społecznej i zawodowej w instytucjach resocjalizacyjnych i penitencjarnych SN

Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych SN

Metodyka pracy kuratora sądowego SN

Metodyka pracy pedagoga szkolnego SN

Metodyka pracy społeczno-opiekuńczej

Metodyka profilaktyki zachowań aspołecznych – programy terapeutyczne SN

Niedostosowanie społeczne

Organizacja i metodyka pracy w instytucjach penitencjarnych SN

Pedagogika penitencjarna

Prawo karne i penitencjarne w resocjalizacji

Psychologia kliniczna w resocjalizacji SN

Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży SN

Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna instytucjonalna oraz pozainstytucjonalna

Warsztaty pracy z rodziną

Wiktymologia i suicydologia SN

Współczesne problemy patologii społecznej

Współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej

Współczesne problemy pedagogiki specjalnej

Wybrane zagadnienia mediacji i negocjacji w resocjalizacji

Wybrane zagadnienia z kryminologii i kryminalistyki

Archiwa