Przejdź do treści

Social media and trust building

Projekt Social media and trust building został zaakceptowany do finansowania w ramach grantów standardowych funduszu wyszehradzkiego. Nr projektu ID #/Title: 21830123. Instytucją wiodącą w działaniach jest Západočeská univerzita v Plzni (lider dr Michal Micik z zespołu doc. Ludvika Egera). Partnerzy: Uniwersytet Pedagogiczny – Instytut Nauk o Wychowaniu, Szent István University, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Projekt będzie realizowany w okresie 01.02.2019 – 31.01.2020 W skład polskiego zespołu projektowego wchodzą: dr inż. Łukasz Tomczyk (koordynator ze strony UP INOW), prof. UP Katarzyna Potyrała, dr Anna Mróz, dr Karolina Czerwiec, mgr Paulina Koperna.

Projekt Social media and trust building koncentruje się na ukazaniu roli mediów społecznościowych w budowaniu zaufania w społeczeństwie. Celem działań jest analiza naukowa w zakresie problematyki kreowania zaufania poprzez interakcje w mediach społecznościowych. Kolejnym celem grantu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w tematyce rozwoju kapitału społecznego oraz kompetencji cyfrowych, a także niwelowania zjawiska dezinformacji przez ekspertów z krajów wyszehradzkich. Wyniki projektu pomogą pogłębić zrozumienie mechanizmów zachodzących w nowych mediach związanych z rozbudzaniem zaufania w społeczeństwie w krajach grupy V4. Prowadzone badania są okazją do uzyskania odpowiedzi na pytanie w jaki sposób media społecznościowe mogą być wykorzystywane do promowania demokratyzacji i zmniejszania ilości dezinformacji. Projekt wpisuje się w problematykę pedagogiki społecznej, pedagogiki mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Działania są również odpowiedzią na rosnącą skalę zjawiska dezinformacji i manipulacji medialnej w społeczeństwie.

Archiwa