Przejdź do treści

O Instytucie

Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodzin (IPSiWR) jest częścią Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Powstał w wyniku przekształcenia Instytutu Nauk o Wychowaniu, działającego działającego w strukturach Uczelni do dnia 31.01.2022 roku.

W Instytucie zatrudnionych jest ponad 30 pracowników (profesorów, adiunktów i asystentów) zajmujących się działalnością naukową oraz kształceniem studentów. Instytut prowadzi studia I-go i II-go stopnia na kierunku Pedagogika oraz kierunku Nauki o Rodzinie. Studenci mogą korzystać z bogatej oferty specjalności w ramach powyższych kierunków, realizując programy studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

W ramach kierunku Pedagogika, studia na I-szego stopnia, Instytut oferuje następujące specjalności: pedagogika społeczno – opiekuńcza; promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień oraz resocjalizacja i profilaktyka społeczna, natomiast wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na II-gim stopniu można zdobywać wybierając specjalności: pedagogika społeczno – opiekuńcza i terapia pedagogiczna, resocjalizacja z penitencjarystyką oraz poradnictwa edukacyjnego i zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie (od roku akademickiego 2022/2023) .  Ukończenie II-gie stopnia studiów, na kierunku pedagogika, bez względu na specjalność, pozwala na uzyskanie pełnych kwalifikacji nauczycielskich. Od 2022 roku Instytut poszerzył ofertę studiów II stopnia o kierunek Nauki o Rodzinie, w ramach którego proponuje specjalność Koordynator Pieczy Zastępczej.

Dopełnienie oferty edukacyjnej Instytutu stanowią studia podyplomowe. Wśród nich znajduje się ciągle ciesząca się niesłabnącą popularnością  Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna.

W trosce o jak najlepszy rozwój naszych studentów oraz dbałość o ich kompetencje zawodowe, w Instytucie prowadzone są Studenckie Koła Naukowe, działania wolontaryjne, dodatkowe kursy oraz konferencje szkoleniowe.

Kadra naukowa Instytutu od wielu lat koncentruje się na badaniach naukowych, które w dużej mierze mają charakter interdyscyplinarny.

W Instytucie realizowanych jest wiele projektów krajowych i międzynarodowych.

W skład Instytutu wchodzi 4 katedry:

Katedra Historii Oświaty i Wychowania

Katedra Teorii i Filozofii Wychowania

Katedra Metodologii Badań Społecznych i Pedagogicznych

Katedra Pedagogiki Rodziny

W trosce o jakość kształcenia, w Instytucie działają powołane przez Dyrekcję IPSiWR zespoły ds. Jakości kształcenia kierowany przez Panią dr hab. Justynę Wojniak oraz zespól ds. Planów i Programów studiów pod przewodnictwem Pani dr Olgi Wyżga.

Najnowsze wpisy

Archiwa